نمایندگی ها

پژواک الکترونیک, خ. جمهوری, خ. سی تیر, پلاک 33          تلفن: 66701466 – 66750020

شرکت تکنیک, خ. جمهوری, خ. سی تیر, پلاک 1                 تلفن: 66720097

فروشگاه تاشار قشم, خ.جمهوری, خ. بابی ساندز, پلاک 48    تلفن: 66757939