شرایط گارانتی

مشتری گرامی
محصولات شرکت تاشار قشم براساس قوانین کمپانی یاماها موزیک ، مشمول ضمانت در ارئه خدمات پس از فروش بوده
و شرکت تاشار قشم مسئول اجرای این ضمانتنامه میباشد.

شرایط ضمانتنامه
۱- کارت ضمانتنامه بدون هولوگرام این شرکت فاقد اعتبار است.
۲- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض
قطعات و دستمزد تعمیرکار میباشد.
۳- دستگاه هایی دارای گارانتی هستند که دارای کارت ضمانت باشند. بدیهی است جهت استفاده از
خدمات گارانتی ارائه این کارت گارانتی الزامی است.

– این ضمانتنامه در شرایط زیر از درج اعتبار ساقط است:
الف : صدمات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، نفوذ آب و مواد شیمیایی، حرارت و نوسانات برق
ب : استفاده نا صحیح از دستگاه و توجه نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما.
ج: دستگاههایی که توسط اشخاصی بجز نمایندگان مجاز این شرکت تعمیر و یا دستکاری شده باشند.
د: عدم تطابق سریال روی دستگاه با شماره مندرج در ضمانتنامه و یا مخدوش بودن هر یک از آنها.

* بدنه خارجی، وسایل و تجهیزات جانبی شامل گارانتی نمیباشند.